Ahir, dia 16 de febrer de 2017, va tenir lloc la Junta Extraordinària de l’ARCA* (Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya) amb un únic punt a l’ordre del dia: Discussió i mesures a emprendre en relació a la “proposició de llei de foment del Desenvolupament Rural Sostenible i l’execució del PDR 2014-2020 finançat per la Unió Europea” en fase de tràmit inicial.

ARCA, la xarxa catalana de Grups d’Acció Local, va aprovar ahir la moció “PER UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR!” amb la intenció de  tirar endavant una campanya de sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals. Posant de relleu els valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les amenaces, així com aquells elements imprescindibles davant qualsevol nou marc legal que es vulgui plantejar, ja sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o sigui sobre la distribució de fons per el reequilibri territorial i sectorial del nostre país.

Després d’un any i escaig de vigència del Programa de Desenvolupament Rural (2014-2020), el qual es va tramitar amb el conseqüent procés participatiu i seguint els protocols establerts, els Grups d’Acció Local no veuen la idoneïtat de tramitar una proposició de llei que esmeni el PDR vigent. Dubtem fins hi tot de si aquest fet no pot contradir alguna normativa prevista pels fons, fet que podria acabar comportant el bloqueig dels mateixos i, alhora, l’entorpiment del funcionament actual (cal tenir en compte que som la única Comunitat Autònoma amb gairebé plena vigència del programa i els fons).

Entenem que hi ha mecanismes establerts per tal de corregir els Programes vigents que, fins ara, han sigut prou útils per esmenar i fer efectiu el reenfoc dels Fons Europeus.

La proposició barreja elements de reflexió de fons sobre les polítiques agràries, de reivindicació de la pagesia i el món rural, que d’altra banda estimem del tot necessaris, alhora, amb la voluntat d’esmena d’execució d’un programa que es va participar no fa tant i on tots els agents vàrem estar convidats a dir-hi la nostra. I on tots els agents territorials implicats en el Desenvolupament de les nostres zones rurals, ens vàrem veure afectats per la retallada evident del global dels fons deguda a la retallada en l’aportació de l’Estat Espanyol.

Alhora, ARCA i els Grups d’Acció Local de Catalunya volen mostrar la seva rotunda oposició a l’article 2.2 plantejat a l’esmentada proposició. Retallar a aquestes alçades els fons destinats a LEADER (o desenvolupament local participatiu) al mínim del 5% dels fons FEADER, significaria fulminar, de facto, un programa de llarg recorregut que ha premés que els territoris poguessin decidir com enfocar el seu desenvolupament tenint en compte les característiques pròpies, un programa que permet que sigui el mateix territori qui gestioni els fons que li han estat assignats amb resultats ben tangibles. Suposaria perdre 21,46MEur per un programa que ja ha perdut 9MEur entre el període passat i el vigent, alhora que ha ampliat el territori d’acció (de 490 a 556 municipis). Cal posar en valor que en el període passat, el programa LEADER va suposar la creació de 565 empreses, el suport en la millora o ampliació de 958 existents, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986 existents. Essent gairebé l’únic programa que, en temps de crisi, va poder donar suport  econòmic i tècnic a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica dels territoris rurals esmentats.

*ARCA, Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya

Es constitueix el gener de 2010 i el principal objectiu d’aquesta entitat és ser un ens de representació dels esmentats grups davant d’ens i d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i  Alimentació – DARP (autoritat de gestió del Programa Leader).

Les finalitats d’ARCA són promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament integral del medi rural, millorar la consecució dels objectius dels grups Leader i del desenvolupament rural català en general, mitjançant una assistència tècnica en un marc de treball i de debat participat, i el foment de la cooperació interterritorial i transnacional entre grups Leader.

NP ARCA. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya

Per a més informació:
ARCA. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
C/Pujada del Seminari, s/n
25280, Solsona
675 505 187 – 973 48 16 44
comunicacio@arca-dr.cat

Amb la col·laboració de: