Requisits i limitacions

Beneficiaris

 

Els beneficiaris hauran de complir els requisits generals següents:

a)Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, pels sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

b)Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases.

c) Que els projectes siguin viables econòmica i tècnicament.

d)Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

e)Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.

f)En el cas de persones jurídiques, haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l‘activitat per a la qual es demana l’ajut.

g)En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el principi d’independència, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i no formin part d’un multigrup, un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

h)Que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1 ordre. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.

i)En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

k)En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.

l) Complir l’obligació respecte la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En cas de beneficiaris amb més de 250 treballadors, s’haurà d’elaborar i aplicar obligatòriament un pla d’igualtat, d’acord amb l’establert en l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

 

Queden EXCLOSES de ser persones beneficiàries:

 • Dels ajuts d’aquestes bases les entitats financeres.
 • Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts les persones físiques i les jurídiques que reuneixin les condicions bàsiques necessàries per optar als ajuts inclosos en el Contracte Global d’Explotació.

tornar


Despeses no subvencionables i limitacions

 

No són subvencionables les despeses referents a:

 1. a) Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de comprovació de no-inici d’inversions un cop sol·licitat l’ajut, o posteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació establerta en la resolució.
 2. b) Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent. També es considerarà projecte fragmentat quan es realitzin diverses inversions en el mateix període i ubicació, i se sol·licitin ajuts a convocatòries d’operacions diferents per a la realització d’aquestes.
 3. c) Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.
 4. d) L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.
 5. e) La compra de terrenys i d’immobles.
 6. f) Els equips i béns mobles de segona mà.
 7. g) Despeses de simple reposició.
 8. h) Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notari, registre, etc.).
 9. i) El manteniment o reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns mobles.
 10. j) La imputació de mà d’obra pròpia, o dels/de les socis/sòcies en el cas de societats. En les entitats públiques es considera mà d’obra pròpia aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d’un 25%.
 11. k) Les despeses de llicències, patents i permisos.
 12. l) Estudis, memòries, projectes o altres despeses per a la legalització de l’activitat.
 13. m) L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes.
 14. n) Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.
 15. o) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els materials fungibles, elements decoratius i el parament de la llar. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat subvencionada.
 16. p) Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.
 17. q) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.
 18. r) L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió aprovada i executada). A efectes d’aquesta Ordre, s’entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats.
 19. s) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials.
 20. t) Les farmàcies, els estancs, les benzineres, les entitats financeres i les administracions de loteria.
 21. u) Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin l’autoconsum.
 22. v) Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats quan estigui motivat per l’aplicació d’una normativa de compliment obligatori.
 23. w) Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol·licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent i amb un horari comercial definit i suficient.
 24. x) Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.
 25. y) Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola.
 26. z) Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes.

a’) Les barriques, bótes, tines, palots, etc., excepte quan es tracti d’una creació d’empresa, i sigui complementari d’altres inversions, amb un màxim del 30% del total elegible.

b’) Qualsevol inversió relacionada amb la formació reglada.

c’) Partides d’imprevistos o despeses condicionades.

d’) Despeses corrents de l’empresa.

e’) Despeses referents al disseny de marca, logos, etc.

f’) Inversions relacionades amb canvis d’il·luminació, tot i que comportin estalvi energètic.

4.2 Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada del capítol de despeses d’execució d’obra.

4.3 Com a excepció a l’apartat 4.1.a), els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

4.4 Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

4.5 Els programes informàtics (programari) han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

4.6 El disseny i la programació de webs o apps seran subvencionables amb un màxim de 10.000,00 euros d’inversió per projecte. Aquestes han de ser adequades per a la venda en línia. Sols és subvencionable una pàgina web/app per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries. A més, ha de representar com a màxim un 30% de la inversió aprovada i executada total.

tornar

Consorci Leader Pirineu Occidental