“LEADER NATURA”

Desenvolupament sostenible dels espais naturals de Catalunya

EL PROJECTE
“Leader Natura” va néixer el 2014 amb el nom de “FemPARC”, una iniciativa que tenia com a objectiu principal “fomentar la col·laboració dels diversos agents socials implicats a través de la cooperació territorial, per tal de plantejar i executar accions per a promoure el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència. Un desenvolupament sostenible que garantís la compatibilitat de la protecció i la conservació, amb les activitats socioeconòmiques que s’hi duen a terme”.

“FemPARC” va treballar conjuntament amb els organismes públics encarregats de gestionar els espais naturals protegits, tot elaborant plans i propostes de desenvolupament. D’aquest període destaquen accions com:

 • La creació i dinamització de les Taules de Concertació territorials.
 • El disseny i publicació de propostes ecoturístiques (zona Pirineus).
 • El disseny i publicació de packs turístics (zona Tarragona).
 • Jornades de formació i de presentació de resultats.

A partir de l’any 2016i ja sota el nom de “Leader Natura”, el projecte es redirecciona i cerca un nou agent de col·laboració, en aquest cas, l’agent privat. Es pretén, doncs, donar suport a les petites empreses i entitats que duen a terme activitats en els espais naturals i les seves àrees d’influència. A més a més, s’amplia el ventall de col·laboració amb altres espais naturals “no específicament protegits” però de destacat interès natural i territorial.

logo Leader Natura

L’objectiu principal de “Leader Natura” es centra en fomentar el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals, en particular dels espais naturals destacats de Catalunya i les seves àrees d’influència

L’any 2017 “Leader Natura” incorpora el projecte “Vida Silvestre”. Un projecte desenvolupat al llarg de l’anualitat 2016, i coordinat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, que es va centrar en analitzar el sector del turisme de fauna en els territoris Leader de Catalunya com un possible recurs per dinamitzar les economies locals.
D’aquesta iniciativa destaquen accions com:

 • Una anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya.
 • L’inventari dels recursos naturals de vida silvestre amb que compten els territoris.
 • Un cens dels agents estratègics en actiu.

OBJECTIUS
L’objectiu principal de “Leader Natura” es centra en fomentar el desenvolupament  socioeconòmic de les zones rurals, en particular dels espais naturals destacats de Catalunya i les seves àrees d’influència, en coordinació amb els agents i empreses locals i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, i de les activitats que s’hi duen a terme.
Més concretament, “Leader Natura” busca:

 • Promoure dinàmiques i economies responsables i sostenibles en el territori, innovadores, productives i respectuoses amb el medi ambient.
 • Preservar i mantenir l’entorn, sense oblidar que els pobladors del territori han de poder viure-hi amb dignitat i desenvolupar-hi les seves activitats.
 • Lluitar per la desestacionalització de l’activitat econòmica d’aquests territoris.
 • Generar ocupació.
 • Promoure la cooperació i el foment de l’associacionisme local i sectorial.


PÚBLIC OBJECTIU
“Leader Natura” es dirigeix a:

 • Les empreses ubicades als espais naturals protegits del territori rural Leaderque desenvolupen activitats relacionades, directa o indirectament, amb la natura i l’entorn rural.
 • La població que resideix en aquests espais.

 

ACCIONS i RESULTATS “LEADER NATURA” (2016)
Entre les accions principals que s’han dut a terme, i els resultats generats, en destaquen:

 • Accions de comunicació: registre oficial de la marca “Leader Natura”, elaboració d’11 roll-ups amb informació del projecte, jornades de presentació del projecte i dels resultats obtinguts, redacció de notícies i notes de premsa i difusió a través del web i les xarxes socials, etc.
 • L’organització de 13 jornades de formació tècnica segons les necessitats proposades des de cada territori i/o espai natural, amb l’assistència de 200 participants.
 • La creació de Taules de Concertació territorials (zona Pirineus, zona Tarragona i zona Catalunya Central), i la presentació del projecte als ens participants. Una acció que ha comptat amb l’assistència de 27 entitats.
 • Disseny de 62 “Experiències rurals i de natura” personalitzades i proposades per ens locals públics i privats dels diferents territoris Leader inclosos al projecte, i la traducció al castellà, anglès i francès. Unes experiències que han comptat amb la col·laboració de 382 proveïdors i 220 promotors.
 • Traducció al castellà, anglès i francès de les 38 propostes de rutes d’ecoturisme de la zona Pirineus impulsades a través del projecte “FemPARC”.
 • Creació, disseny i edició de propostes d’itineraris ecoturístics pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser” (zona Ripollès).

ACCIONS i RESULTATS “VIDA SILVESTRE” (2016 -2017)
Més centrades en el turisme de fauna, i en el marc del projecte “Vida Silvestre”, es fixen les següents accions:

 • Elaboració d’una guia per adequar els establiments turístics a clients especialitzats en temes de fauna.
 • Formació especialitzada dirigida als allotjaments turístics per esdevenir punts d’acollida del turisme de fauna.
 • Acompanyament a les petites empreses a fires de referència del sector, i potenciació de fires temàtiques a Catalunya com el “Delta Birding Festival”.
 • Impuls de diverses jornades tècniques especialitzades en el turisme de fauna. 

Amb els següents resultats:

 • L’edició del document “Anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya. Leader vida silvestre”, elaborat gràcies als 9 tallers realitzats arreu del territori.
 • L’elaboració d’una Base de dades de recursos i agents de turisme de fauna, amb 120 entrades.
 • L’organització del seminari tècnic “La fauna com a recurs per al desenvolupament local”, amb 42 assistents i 9 ponències.
 • L’organització de 3 jornades tècniques territorials, amb 127 participants.

Valor afegitEntre els RECURSOS que ha generat el projecte, destaquen:

Categoria del projecte

Patrimoni natural i cultural / cultura i territori viu
Turisme Rural / dinamització i millora de l’oferta turística
Turisme Rural / adequació d’infraestructures i oferta per a col·lectius específics
Turisme Rural / turisme de natura / ecoturisme
Medi Ambient / conservació de la biodiversitat

GAL coordinador Consorci Leader Pirineu Occidental – Consorci per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Grups GAL catalans socis

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya – ADRINOC
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci Leader Pirineu Occidental (anteriorment: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça)
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (anteriorment Consorci Leader Priorat – Baix Camp i Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
Associació Leader de Ponent (anteriorment: Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell i Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)
Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Altres GAL socis

Altres agents implicats:

 • 30 espais naturals destacats arreu de tot el territori Leader català.
 • Teixit empresarial proveïdor d’experiències de natura.

Anualitat 2016 – 2017 (iniciat l’any 2014 – projecte “FemPARC”)

Anys execució 2

Pressupost total 240.650,00 €

Àmbit Catalunya

Estany de Certascan, el més gran del Pirineu, situat a les Valls de Cardós (Andreu Tomàs)

Estany de Certascan, el més gran del Pirineu, situat a les Valls de Cardós (Andreu Tomàs)

Amb la col·laboració de: