Requisits i limitacions

Beneficiaris

 

Els beneficiaris hauran de complir els requisits generals següents:

a) Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per a les persones sol·licitants privades, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.
b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases que siguin aprovats per la Secretaria d’Agenda Rural a proposta dels GAL seleccionats.
c) Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, a efectes d’aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini que estableix el punt 9.2.5.
d) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
e) Que es comprometin a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.
f) En el cas de persones jurídiques (amb o sense ànim de lucre), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
g) En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses.
h) Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser propietària o usufructuària, cal que disposin del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries per realitzar-les.

i) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors i treballadores, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
j) En el cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
k) En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

En el cas d’empreses de més de 150 treballadors i treballadores, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.
l) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

m) En el cas de fundacions, a més, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
n) En el cas d’establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.
o) En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

Queden EXCLOSES d’aquests ajuts:

  • les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d’ajuts associats al contracte global d’explotació.
  •  les inversions relacionades amb el sector vitivinícola, en aplicació del que estableix l’article 91 del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

 

tornar


Despeses no subvencionables i limitacions

No són subvencionables les despeses referents a:

a) Projectes iniciats, despeses realitzades o factures amb data anterior a la data de la visita de comprovació de no-inici d’inversions un cop sol·licitat l’ajut, o posteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació que estableix la Resolució.
b) Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent. També es considerarà projecte fragmentat quan es realitzin diverses inversions en el mateix període i ubicació, i se sol·licitin ajuts a convocatòries d’operacions diferents per a la realització d’aquestes mateixes inversions.
c) Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.
d) L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.
e) La compra de terrenys i d’immobles.
f) Els equips i béns mobles de segona mà.

g) Despeses de simple reposició.
h) Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notari, registre, etc.).
i) El manteniment o la reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns mobles.
j) La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis o de les sòcies en el cas de societats. En les entitats públiques, es considera mà d’obra pròpia aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d’un 25%.
k) Les despeses de llicències, patents i permisos.
l) Estudis, memòries, projectes o altres despeses per a la legalització de l’activitat.

m) L’organització i/o assistència a fires i congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes.
n) Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.
o) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els conceptes de despesa fungibles, elements decoratius i el parament de la llar. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat subvencionada.
p) Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.
q) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.
r) L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió aprovada i executada). Tampoc no són subvencionables els accessoris ni els complements de vehicles. Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén com a vehicle aquells aparells que siguin motoritzats. Les bicicletes elèctriques es consideren vehicles motoritzats.
s) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, llicències d’ús de marca, cadenes i grups empresarials i empreses col·laboradores de concessions oficials.
t) Farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.
u) Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin autoconsum i siguin complementaris d’altres inversions, amb un màxim del 50% de la inversió aprovada i executada.
v) Qualsevol inversió relacionada amb el traspàs o el trasllat d’una activitat.

w) Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol·licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent i amb un horari comercial definit i suficient.
x) Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.
y) Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola.
z) Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes.

a’) Els barrils, les botes, les tines (de fusta o ceràmica) i els palots, excepte quan es tracti d’una creació d’empresa, i siguin complementaris d’altres inversions, amb un màxim del 30% de la inversió aprovada i executada.
b’) Qualsevol inversió relacionada amb la formació.
c’) Partides d’imprevistos o despeses condicionades.
d’) Despeses corrents de l’empresa.
e’) Despeses referents al disseny de marca, logos, etc.
f’) Inversions relacionades amb canvis d’il·luminació, tot i que comportin estalvi energètic.
g’) Despeses relacionades amb l’adquisició de maquinària i equips destinats al lloguer.
h’) Inversions en la implementació de sistemes de calefacció i generació de calor que utilitzin fonts d’energia fòssils.
i’) Les inversions relatives a la construcció, rehabilitació o millora de les seus dels ens públics.
j’) Les inversions relacionades amb la reparació o millora de camins.

4.2 Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada del capítol de despeses d’execució d’obra.

4.3 Com a excepció a l’apartat 4.1.a), els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

4.4 Els vials d’accés, les portades d’aigua i d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada i executada.

4.5 Els programes informàtics (programari) han de ser complementaris d’una altra inversió, i han de ser subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada i executada.

4.6 El disseny i la programació de webs o apps han de ser subvencionables amb un màxim de 10.000 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs o apps han de ser adequades per a la venda en línia. Solament és subvencionable una pàgina web/app per persona beneficiària i durant les 5 darreres convocatòries. A més, ha de representar com a màxim un 30% de la inversió aprovada i executada.

tornar

Amb la col·laboració de: