Requisits i limitacions

Beneficiaris

 

Els beneficiaris hauran de complir els requisits generals següents:

 

a) Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.
b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases, que siguin
aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.
c) Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament.
d) Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
e) Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que
els sigui aplicable.
f) En el cas de persones jurídiques (amb o sense ànim de lucre), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus
estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
g) En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser pime, d’acord amb la
Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes
empreses.
h) Que siguin propietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es
volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es
mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser
propietari o usufructuari, cal que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o
usufructuària/àries per realitzar-les.
i) En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la
plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat
i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures
alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de
2 de juny.
j) En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar
casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball
d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista.
k) En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de
sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
l) En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, cal disposar d’un pla d’igualtat entre dones i
homes, d’acord amb l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.
m) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
n) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat,
d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat pel la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
o) En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.
p) En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les
certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que
el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o
activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.
q) Complir l’obligació respecte a la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat,
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

 

Queden EXCLOSES de ser persones beneficiàries:

 • Dels ajuts d’aquestes bases les entitats financeres.
 • Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts les persones físiques i les jurídiques que reuneixin les condicions bàsiques necessàries per optar als ajuts inclosos en el Contracte Global d’Explotació.

tornar


Despeses no subvencionables i limitacions

 

No són subvencionables les despeses referents a:

 1. a) Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de comprovació de no-inici d’inversions un cop sol·licitat l’ajut, o posteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació establerta en la resolució.
 2. b) Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent. També es considerarà projecte fragmentat quan es realitzin diverses inversions en el mateix període i ubicació, i se sol·licitin ajuts a convocatòries d’operacions diferents per a la realització d’aquestes.
 3. c) Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.
 4. d) L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.
 5. e) La compra de terrenys i d’immobles.
 6. f) Els equips i béns mobles de segona mà.
 7. g) Despeses de simple reposició.
 8. h) Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notari, registre, etc.).
 9. i) El manteniment o reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns mobles.
 10. j) La imputació de mà d’obra pròpia, o dels/de les socis/sòcies en el cas de societats. En les entitats públiques es considera mà d’obra pròpia aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d’un 25%.
 11. k) Les despeses de llicències, patents i permisos.
 12. l) Estudis, memòries, projectes o altres despeses per a la legalització de l’activitat.
 13. m) L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes.
 14. n) Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.
 15. o) L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els conceptes de despesa fungibles, elements decoratius i el parament de la llar. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat subvencionada.
 16. p) Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.
 17. q) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.
 18. r) L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió aprovada i executada). A efectes d’aquesta Ordre, s’entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats.
 19. s) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials.
 20. t) Les farmàcies, els estancs, les benzineres, les entitats financeres i les administracions de loteria.
 21. u) Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin l’autoconsum.
 22. v) Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats quan estigui motivat per l’aplicació d’una normativa de compliment obligatori.
 23. w) Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol·licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent i amb un horari comercial definit i suficient.
 24. x) Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.
 25. y) Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola.
 26. z) Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes.

a’) Les barriques, bótes, tines (de fusta o de ceràmica) i els palots, excepte quan es tracti d’una creació d’empresa, i sigui complementari d’altres inversions, amb un màxim del 30% del total elegible.

b’) Qualsevol inversió relacionada amb la formació.

c’) Partides d’imprevistos o despeses condicionades.

d’) Despeses corrents de l’empresa.

e’) Despeses referents al disseny de marca, logos, etc.

f’) Inversions relacionades amb canvis d’il·luminació, tot i que comportin estalvi energètic.

4.2 Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada del capítol de despeses d’execució d’obra.

4.3 Com a excepció a l’apartat 4.1.a), els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

4.4 Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

4.5 Els programes informàtics (programari) han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

4.6 El disseny i la programació de webs o apps seran subvencionables amb un màxim de 10.000,00 euros d’inversió per projecte. Aquestes han de ser adequades per a la venda en línia. Sols és subvencionable una pàgina web/app per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries. A més, ha de representar com a màxim un 30% de la inversió aprovada i executada total.

tornar

Amb la col·laboració de: